អំពីផលិតផល


ក្រុមហ៊ុន វ៉ាយ អេស ភី (ខេមបូឌា) បានចុះបញ្ជីការចំនួន130មុខ សំរាប់ ឱសថ ថ្នាំបំប៉នសុខភាព អាហារបំប៉នសុខភាព ថ្នាំឱសថបុរាណ និងបរិក្ខារពេទ្យចំនួន4 ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់មន្ទីរពេទ្យ ក្រុមគ្រូពេទ្យទូទៅ និងឱសថស្ថាន។ សំរាប់ថ្នាំសត្វ ក្រុមហ៊ុនយើងបានចុះបញ្ជីការចំនួន25មុខសំរាប់ថ្នាំសត្វ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់កសិករក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។