ទំនាក់ទំនង


អាស័យដ្ឋានៈ
ផ្ទះលេខ 19 ផ្លូវម៉ុងរិទ្ធី សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខ័ណ្ឌសែនសុខ ក្រុងភ្នំពេញ
អ៊ីម៊ែលៈ ysp.kh@yspsah.com
ទូរស័ព្ទៈ +855 12594318